Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Na stránke ARETY.sk nám poskytujete vaše osobné údaje. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je Spoločnosť:

Obchodné meno: ARETY s. r. o.

Sídlo: Riazanská 56, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 276 522

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 110876/B

V mene spoločnosti koná: Rudolf Chmela, konateľ

email: arety zavináč arety bodka sk

Aké osobné údaje zbierame a dôvod

1. Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktných formulároch na našej stránke nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame v oblasti osobného rozvoja. Za účelom poskytnutia žiadanej informácie ako prevádzkovateľ zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje, identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt (ulica, číslo, PSČ a mesto), miesto narodenia, kontakt (e-mailová adresa a telefónny kontakt) ako aj ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne.

2. Zasielanie Informačných mailov

Informačné maily týkajúce sa našich tovarov a služieb v oblasti osobného rozvoja vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

3. Štatistické údaje prezeranosti stránok

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. 

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme svoje služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas vášho rodiča alebo vášho právneho zástupcu. 

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu poskytnutia služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich a/alebo našich práv. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

Subjekty/tretie osoby majúce prístup k Vašim osobným údajom 

K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány) a sprostredkovatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom. 

Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii.

Vaše osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

Prístup k osobným údajom má iba administrátor našej webovej stránky ARETY.sk, s ktorým máme podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov a je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba, t. j. fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:

1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

2. Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na vymazanie (zabudnutie)

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak neexistuje iný právny základ na základe ktoré sa môžu uschovať. K vymazaniu Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu dôjde ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

b) odvolali ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov; 

c) namietate spracúvanie osobných údajov; 

d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e) je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti; 

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b)  spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia; 

c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; 

d)  namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

5. Právo na prenosnosť 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie ak ide o spracovanie nezákonné. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. 

8. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa sídla úradu a adresa na doručovanie písomností úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefónne číslo: +421 /2 32 31 32 14.